Show menu

It’s not just on the skin

Van 13 t/m 23 december gingen Niels en Jefta – architect & tattooartist respectievelijk danser & performer – twee weken in residentie bij Theater a/d Rijn om de grenzen van hun disciplines te onderzoeken. Waar raken ze elkaar? Wat delen ze en waar liggen de verschillen? Het gemeenschappelijke onderwerp was hun doorlopende gesprek over het thema ’thuis’.

Na afloop van de residentie

Wat wilden jullie tijdens deze residentie onderzoeken?

‘We waren in eerste instantie op zoek naar hoe beide disciplines elkaar raken. Er is een lichaam en een markering. Waar ligt het spanningsveld als beide disciplines gelijkwaardig worden?’

Wat hebben jullie tijdens de residentie gedaan?

‘Tijdens de residentie hebben we in eerste instantie geprobeerd elkaars discipline te ontleden. Welke actoren bestaan er achter het bewegende lichaam en de daadwerkelijke markering? We hebben elkaar hierover bevraagd, elkaar voorgelezen, en ingezoomd op actoren die we in onze eigen discipline tegenkomen. Wat is er nog als de inkt niet op de huid zit? En hoe verhouden onze disciplines zich tot elkaar als we hier samen een werk van willen maken? Er zijn bewegingsoefeningen gedaan, video’s gemaakt, grote tekeningen met thematiek en beweging tot stand gekomen en er is getatoeëerd.’

Wat nemen jullie mee van deze residentie?

‘Deze residentie is een eerste exploratie van ideeën die alleen in woord en gedachten bestonden en nu zijn uit geprobeerd. Dit moest eruit. We nemen mee hoe wij ons naar elkaar verhouden in een ruimte die even alleen van ons is. Maar dit moeten we voor nu misschien ook wel daar laten. We willen nu kijken waar het spanningsveld echt ligt. Ook is er een vorm van werken gaan ontstaan. Nu komen er vragen op zoals; wat als de context verandert? Hoeveel effect gaat dat hebben op een eventueel werk? Het lijkt dat we in onze eigen discipline willen blijven. En vanuit daar te kijken hoe het zich naast elkaar kan ontwikkelen. Wat geef je vanuit dat oogpunt aan de ander. En wat houd je zelf?’

It’s not just on the skin (NL)

For English, see below.

Hoe de-construeer je een huis dat al voor je is gebouwd?

Twee weken lang verkennen Niels en Jefta – architect & tattooartist respectievelijk danser & performer – de grenzen van hun disciplines om te onderzoeken waar ze elkaar raken. Wat delen ze en waar liggen de verschillen? Wat te bewaren, weg te gooien of te negeren? Het gemeenschappelijke onderwerp is hun doorlopende gesprek over het thema ’thuis’. In deze residentie gaan ze op onderzoek uit om te kijken hoe dit gesprek kan worden gevisualiseerd.

Thuis

Je geboorteplaats: een gegeven dat (niet) als vanzelfsprekend moet worden beschouwd. De utopie van hoe een thuis eruit ziet, een notie die richting geeft maar geen vervulling van de droom betekent. Jefta en Niels proberen om gedurende twee weken een fysiek en mentaal thuis te creëren op het podium. Dit doen ze door het huis dat voor hen werd gebouwd weer af te breken. Weten we ook hoe we dit moeten deconstrueren, omdat het ‘thuis’ zo is ingebed in ons systeem? Of blijven we ons leeg voelen als we ons niet thuis voelen?

Beweging in meerdere disciplines

Jefta is getatoeëerd door Niels. De tekening van een vloeiend gevormde nagel werd op zijn schouder bestendigd met een naald en inkt. De nagel verbeeldt beweging, de naald beweegt daadwerkelijk: hier werd het idee geboren om een tatoeage niet alleen te plaatsen, maar werkelijk te ontvangen. Wat als de ontvanger meer invloed heeft op het ‘hoe’ en ‘waar’ de naald de huid raakt? Deze oorspronkelijke ideeën komen nu samen in een visualisatie, waarin beide deelnemers in gelijke mate eigenaar worden van hun rol. Hoe komt beweging in beide disciplines samen? Hoe krijgen ruimte en dynamiek vorm in een 2D-ruimte, en hoe verhoudt dat beeld zich tot wat er in de 3D-ruimte gebeurde?

De resultaten van het onderzoek delen Jefta en Niels in een performance tijdens Uurtje Oost op donderdag 22 december.

It’s not just on the skin (EN)

By Jefta Tanate & Niels Matitawaer

How do you deconstruct a home that has already been built for you?

For two weeks Niels and Jefta are going to explore the frontiers of their disciplines and examine where they touch. What is common and what are the differences? What to keep, throw or ignore. The communal topic is their ongoing conversation about “home”. The residency will be used as a laboratory to understand how this conversation can be visualized.

Home

Your birthplace: a given which to take (not) for granted. The notion of what the Utopia of home looks like, which gives direction but no fulfillment of that dream. Jefta and Niels’ attempt is to make a home for two weeks, physically and mentally, by deconstructing the home that has already been built for them. The blueprint of making a “home” is embedded in our design. Therefore, do we also know how to deconstruct? Or do we keep on feeling empty when we don’t feel at home?

Movement in more disciplines

Jefta was tattooed by Niels. The drawing of a fluidly shaped nail was perpetuated on his shoulder with a needle and ink. The nail indicates movement, the needle actually moves: this is where the idea of receiving a tattoo, and not just placing it, was born. What if the recipient has more influence over the ‘how’ and ‘where’ the needle hits the skin? These initial ideas now come together in a visualization, where both participants are equally taking ownership of their roles. How does movement come together in both disciplines? How do space and dynamics take shape in a 2D space, and how does that image relate to what happened in the 3D space as a consequence?

The results of their research will be presented at a performance during Uurtje Oost.