Show menu
 

Theater aan de Rijn respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, makers, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het de producties en diensten die Theater aan de Rijn levert. Theater aan de Rijn verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als productiehuis voor theater, dans, literatuur en popmuziek.

De Niuwe Oost verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Theater aan de Rijn bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Theater aan de Rijn van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Theater aan de Rijn draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Theater aan de Rijn heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. Theater aan de Rijn heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris. Via publiciteit@theateraanderijn.nl kun je contact met haar opnemen.
 

Cookies

Voor de juiste werking van de website www.theateraanderijn.nl maakt Theater aan de Rijn gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar je computer worden gestuurd. Lees hier meer over de cookieverklaring van Theater aan de Rijn.

Loading...