Show menu

Theater a/d Rijn

Theater a/d Rijn is een podium en productiehuis, met focus op opkomende makers en ontwikkeling. Vanuit ons productiehuis bieden we een nieuwe generatie makers persoonlijke begeleiding om hun werk verder te onderzoeken, een eigen verhaal te vertellen en een zelfstandige beroepspraktijk op te zetten. Hieronder lees je meer over hoe we dit doen en wat het meerjarig ontwikkeltraject inhoudt.

Direct aanmelden voor zo’n traject? Klik hier. Direct naar de open calls voor overige projecten? Klik hier.

_______________________________

[NL] Hoe we als productiehuis werken

Bij Theater a/d Rijn bieden we een opkomende generatie podiumkunstenaars aandacht en ruimte om te groeien. Dit doen we op verschillende manieren:

De meest intensieve vorm is het meerjarig ontwikkeltraject. In dit meerjarige programma werk je aan het verdiepen en professionaliseren van je artistieke praktijk. Je krijgt begeleiding bij artistieke, zakelijke en persoonlijke ontwikkeling via residenties, producties, coachingsessies, makersdagen en diverse programma’s. Meer hierover vind je verderop op deze pagina.

Daarnaast organiseren we korte residenties en produceren we eigen programma’s en projecten zoals Ateliers, VIER x VIER of Nieuw Geluid. Houd onze open calls hiervoor in de gaten via de socials of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Lees hier meer over de residenties en overige projecten.

Heb je een vraag over onze gastprogrammering? Neem dan contact op via e-mail.

_______________________________

[EN] How do we work as a production house?

At Theater a/d Rijn we offer performing artists attention and space to grow. We do this in different ways:

The most intensive form is the Artist Development Trajectory. In this multi-year program you work on deepening and professionalizing your artistic practice. You get guidance on artistic, business and personal development through residencies, productions, coaching sessions, maker days, and various programs. Read more below.

We also offer residencies and produce programs like Ateliers, VIER x VIER and Nieuw Geluid, a music theater lab. You can keep an eye on our open calls via social media or our newsletter. Read more about the resicendies and projects here

Do you have a programming inquiry? You can contact us via e-mail.

[NL] Meerjarig ontwikkeltraject

Theater a/d Rijn beschikt over een aantrekkelijk meerjarig ontwikkeltraject, waar zowel opkomende makers als mid-careers die nieuwe stappen willen zetten of een andere richting willen verkennen, welkom zijn. We zoeken naar diversiteit in genres, methoden en achtergronden. We werken graag samen met makers die vanuit een onderscheidende artistieke signatuur en ontwikkelwens, de ambitie hebben om toe te werken naar een zelfstandige en autonome beroepspraktijk.

Ondanks dat elk traject op maat is, gaan we een langdurige samenwerking met onze makers aan, verdeeld over meerdere seizoenen. Het vertrekpunt is vaak een residentie vanuit waar we verder werken naar projecten met een steeds groter bereik. Tijdens dit uit meerdere fasen bestaande traject ligt onze focus op het vestigen en ontwikkelen van de artistieke praktijk en de relatie tot de bredere context. We houden bij elke stap van het proces rekening met de ontwikkeling van de maker en passen onze behoeften en tempo aan volgens de wederzijdse doelen en verwachtingen.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden nieuwe makers de ruimte en de moed om zich verder te ontwikkelen. Ook dagen we ze uit om na te denken over wat ze maken, hoe en met wie, en vooral: waarom. Samen met de dramaturg en afdeling creative producing werk je toe naar meerdere producten. Dat hoeft niet altijd een performance te zijn. Onder begeleiding van de afdeling techniek kan de maker aan de slag in de ‘blackbox’ die is voorzien van een tension grid en uitschuifbare tribune. Daarnaast is er extra studioruimte waardoor flexibel gewerkt kan worden.

Wij bieden zakelijke begeleiding bij fondsenwerving en het realiseren van een eigen stichting voor de maker. Onze marketingafdeling werkt nauw samen met de makers op het gebied van branding en communicatie. Extra bijzonder is dat onze makers profiteren van het netwerk van De Nieuwe Oost, waar Theater a/d Rijn samen met partners Wintertuin in Nijmegen (literatuur) en BRUT in Deventer (muziek) bij aangesloten is. We opereren in een breed werkveld, coproduceren met andere instellingen en touren op nationale en internationale podia.

Wij zorgen ervoor dat makers goed voorbereid zijn op artistieke en zakelijke groei door:

 • coaching bij het creëren van nieuw werk;
 • ruimte voor repetities en onderzoeksresidenties;
 • maken van eigen performances;
 • optredens in producties en programma’s op evenementen;
 • workshopprogramma’s;
 • zakelijk advies en vertegenwoordiging, zoals ondersteuning bij marketing en het werken met partners;
 • het delen van ervaringen met andere disciplines en de mogelijkheid tot co-creaties;
 • introductie in onze netwerken, zoals Moving Futures Festival, Performance Technology Lab, Netwerk Jeudgpodiumkunsten, Hiphophub;
 • programmering en mentorschapssamenwerkingen na afronding van het meerjarig ontwikkeltraject.

_______________________________

[EN] Artist Development Trajectory

Theater a/d Rijn has an attractive Artist Development Trajectory, welcoming both emerging makers and mid-careers who want to take new steps or explore a different direction. We look for diversity and investigations in genres, methods, and backgrounds. Our attention is focused on makers with a distinctive artistic signature, a wish to expand and experiment collaboratively, and the ambition to build their own professional and autonomous practice based on that. 

While our support is tailor-made, it envisions a long-running collaboration across multiple seasons, starting with a residency and culminating in projects with increasing outreach. Over this multi-stage trajectory, our focus is on establishing and maturing the artistic practice and its relation to the wider context. We consider the development of the artist at each step of the process, and adapt our needs and pace according to the mutual goals.

What can you expect from us?

We offer new makers the space and courage to develop further. We also challenge makers to think about what they make, how and with whom, and, above all, why. Our creative producer and in-house dramaturg empower makers in establishing a collective ethos of performance making. Under the oversight of a versatile technical team, Theater a/d Rijn houses a fully equipped blackbox stage that is equipped with a tension grid and a retractable stand. Our additional studio space allows us to work as flexibly as possible.

We provide solid business guidance on fundraising and developing an autonomous company and practice. Our marketing department works closely with the artists on branding and communication to devise a unique audience outreach. Even more unique to Theater a/d Rijn, our makers benefit from the De Nieuwe Oost network, consisting of our partners Wintertuin in Nijmegen (literature) and BRUT in Deventer (music). Last but not least, we operate in an expanded field with co-productions and touring on the national and international stages.

We ensure that makers are properly prepared for artistic and business growth by providing:

 • coaching in the creation of new work;
 • space for rehearsals and research residencies;
 • creating own performances;
 • performances in productions and programs at events;
 • teaching workshop programs;
 • business advice and representation, such as assistance with marketing and working with clients; 
 • sharing experiences with other disciplines and the possibility of co-creations;
 • introduction into our networks, such as Moving Futures Festival, Performance Technology Lab, Netwerk Jeudgpodiumkunsten, Hiphophub, and others.
 • programming and mentorship collaborations beyond the completion of the Artist Development Trajectory.

[NL] Interesse?

Met dit formulier kunt je je interesse in het meerjarig ontwikkeltraject kenbaar maken en je artistieke kijk delen. Wij willen graag inzicht krijgen in hoe jij werkt en waar je naartoe wilt. Op basis van je aanvraag beslissen wij of we je uitnodigen voor een gesprek. We evalueren alle inzendingen periodiek en reageren in oktober, februari of mei.

Wil je ons op een andere manier benaderen?

Kijk eens bij onze huismakers om een ​​beeld te krijgen van de makers met wie we nu werken, hoe we dat doen en wat we produceren. Ook ben je altijd welkom om onze programma’s, producties en evenementen te bezoeken. Zo kun je ook kennismaken met ons team en meer informatie verkrijgen. Bekijk hier onze agenda.

_______________________________

[EN] Interested?

With this form you can express your interest in the Artist Development Trajectory and share your artistic outlook. We would like to get an insight into how you work and where you want to go. Based on your responses, we will decide whether to invite you for an interview. We evaluate these submissions periodically, and respond by October, February and May.

Want to approach us in other ways?

Take a look at our house makers to get a concrete sense of what we produce and how we work. You are always welcome to visit our programmes, performances and events. This way you can also meet our team and obtain more information. View our agenda here.

[NL] Ook voor makers

We weten hoe belangrijk het is om als beginnende maker naast het creëren van eigen werk, ook veel werk van anderen te zien. Dit stimuleren we graag. Daarnaast vinden we het belangrijk dat makers zich in ons theater thuis voelen.

Alle kleine en middelgrote makers en gezelschappen binnen de podiumkunsten (dans, theater & performance) kunnen dan ook onze voorstellingen tegen gereduceerd tarief bezoeken. Met de code thuisvoormakers koop je je tickets voor € 5,00.

_______________________________

[NL] Extra for all maker

We know how important it is, as a emerging artist, to see a lot of performancework by other makers, in addition to creating your own work. We would like to encourage this. Besides that, we also think it is important that makers feel at home in our theater.

All small and large makers and companies within the performing arts (dance, theater & performance) can therefore visit our performances at an attractive rate. With the code thuisvoormakers you can buy your tickets for performances in our home for only € 5,00.